Undervisning – SÆrlige tilbud

AKT-undervisning Marbækskolen
På Marbækskolen har vi et undervisningstilbud for elever med adfærds-, kontakt- og/eller trivselsproblemer. Denne elevgruppe er kendetegnet ved meget forskelligartede og individuelle undervisningsbehov. Derfor har vi samlet et lille team bestående af tre lærere med særlig kompetence indenfor dette specifikke område.

Eleverne visiteres via PPR på grundlag af faglærerens/klasselærerens redegørelse. Redegørelsen indeholder elevbeskrivelse, herunder elevens kompetancer og vanskeligheder. Læreren gør rede for, hvilke foranstaltninger man har iværksat i klassen for at afhjælpe problemet, og læreren formulerer, hvilke mål der forventes opnået gennem særlig tilrettelagt undervisning. Siden observerer en akt-lærer/psykologen eleven i sine vante skoleomgivelser, og derefter tilrettelægges en fælles handleplan i tæt samarbejde med psykolog , forældre og elevens lærere.

Undervisningen kan foregå som støtte i klassen, og/eller akt-lokalet. Undervisningen kan også tilrettelægges som kursusforløb eller frikvarterstøtte samt forebyggende aktiviteter, bl.a. i børnehaveklasserne.

Akt-undervisningens formål er at hjælpe elever, der har hindringer for læring og deltagelse i undervisningen, til at få større udbytte af undervisningen i klassen, og det sker ved:

at den enkelte elev udvikler og bevarer sin selvværd
at den enkelte elev udvikler og bevarer lysten til at lære.
at foranstaltninger griber mindst muligt ind i elevens skolegang
at foranstaltningerne er resultatet af målrettet indsats, hvor både indsats- og resultatmål evalueres.

Skoleåret opdeles i 3 perioder:
1.periode: August til november
2.periode: November til marts
3.periode: Marts til juni

Før hver periode foretages en grundig gennemgang af, hvilke elever/klasser der kan komme på tale, når akt-ressourcer tildeles . Henvisende lærer og klasselærer deltager i konferencer, der omhandler eleven. Akt-undervisning er karakteriseret ved, at der er et meget tæt samarbejde med hjemmet.
Når der påtænkes ændringer i akt-undervisningen for den enkelte elev, er det klasselærerens pligt at informere forældrene.

Akt-lærerne modtager løbende supervision af en psykolog, der er tilknyttet skolen.