Marbækskolens værdigrundlag

    • Marbækskolen skal give skolens elever en faglig relevant grunduddannelse, der giver forudsætning for at deltage aktivt i samfundet udfra en demokratisk og humanistisk grundholdning.
    • Skolen skal udfordre eleven indenfor dennes niveau og muligheder, så skoleforløbet for den enkelte elev opleves som en udfordring og personlig succes.
    • Dette skal skolen opnå gennem en handleplan, hvor dialog, trivsel, faglighed og sundhed skal have høj prioritet.

Handleplan

Dialog

En af hjørnestenene på Marbækskolen er samarbejdet mellem skole og hjem. Dialogen mellem skolens hovedparter elever, forældre, lærere og ledelse skal være præget af åbenhed, gensidig respekt og tillid.

Desuden skal skolen opfordre til at skabe rammer for en tilsvarende dialog mellem klassens forældre indbyrdes. Skolens kontor udarbejder telefonlister, såfremt de enkelte klasser anmoder om dette.

Fundamentet for en konstruktiv dialog skabes på skolebestyrelsens årlige møde med kontaktforældrene, kontaktforældremøder, forældremøder og skole/hjemsamtaler.

Trivsel

På Marbækskolen betragtes elevens trivsel som forudsætning for al indlæring. Derfor skal skolen, jf. princip mod mobning, være en mobningsfri skole, der tager hånd om det sociale velfærd i klasserne. Skolen skal videregive et miljø præget af menneskekendskab, god omgangstone og rummelighed.

Skolen skal desuden opnå tryghed for alle skolens interessenter gennem rutiner, klare holdninger samt klare samværs- og ordensregler og traditioner, jf. skolens hjemmeside.

Det er skolebestyrelsens ansvar at udarbejde skolens overordnede samværs- og ordensregler.

De enkelte klasser, skolens elevråd og ledelse skal derimod indgå aftaler, der sikrer, at mobning undgås, at respekt for og accept af andre samt god omgangstone og sprogbrug finder sted.

Nævnte områder skal indgå som elementer i undervisningen og fremgå af klasseteamets årsplan.

Faglighed

Marbækskolen skal være en skole, der afspejler det danske samfunds udvikling. Således skal ny udvikling i pædagogiske metoder og undervisningsmaterialer inddrages. Skolen skal differentiere undervisningen for at tilgodese den enkelte elevs optimale mulighed for indlæring.

I samtlige klasser skal der mindst én gang årligt gennemføres et projektorienteret forløb, som skal være tilpasset det enkelte klassetrin.

Skolen skal, indenfor ressourcemæssige rammer, sætte uddannelse i fokus med henblik på at fremme kreativitet og nytænkning samt fastholde et højt fagligt niveau hos sin lærerstab.

Sundhed

Marbækskolen skal have en klar holdning til elevernes sundhed og skal kunne give den enkelte elev grundlag for at tage stilling til sin egen levevis og sundhed.

Dette opnås bl.a. ved, at klassernes kontaktforældreråd på klasselærerens foranledning drøfter forældrenes rolle i forbindelse med sundhed.

Et undervisningsforløb om kost/bevægelse, rygning, alkohol- og stofmisbrug skal indgå på alle klassetrin. I overbygningen, 7.-10. kl., skal desuden indgå undervisningsforløb, hvor doping, inkl. forfængelighedsdoping, behandles.

Skolen skal motivere eleverne til, i såvel undervisning som i fritid, aktivt at deltage i sundhedsfremmende fysiske aktiviteter.