Vælge Dit Børns Skole

 

I dag har Politisk Korrekthed kørt helt amok. Vores børn lærer ikke om borgerkrigen, de konflikter, der involverede arabiske nationer, 2. verdenskrig og Hitlers mord på jøderne. Civics er ikke længere en del af studieordningen. Dagens studerende studerer ikke forfatningen eller lovforslaget. De fleste elever kan ikke fortælle dig hvad der er indgraveret på Frihedsgudinden og ved ikke, det var en gave fra franskmændene. Jeg vil udfordre dig til at opdage tyve studerende, der ved, hvor mange der er i kongressen og senatet. Få ved, hvordan et lovforslag indføres eller laves. Måske skulle vi bringe tv-showet The Electric Company tilbage. Børn lærte meget af det show.

Hvis der er en bekymring for dig, er der muligheder. En voksende populær mulighed er hjemmeundervisning. Men hvis du beslutter dig for hjemme skole dit barn, du havde bedre at være seriøs om det. Du skal indstille faste timer for hver lektion og holde sig til dem. Der er læseplaner tilgængelige via internettet gennem nogle af staterne. Staten leverer læreren, og alt arbejde gøres helt hjemme hos computeren. Barnet behøver ikke at deltage i klasser, men skal gøre det samme arbejde, der kræves af dem, der gør. I nogle stater går barnet til et centralt teststed for årsafslutningen.

Der er over 60.000 studerende hjemmeundervisning. Undersøgelser viser, at hjemmeundervisede studerende scorer over dem, der går i folkeskolen. At være hjemmeuddannet giver den studerende mulighed for at deltage i udenfor læring gennem lærlingeuddannelser. De undervisede emner er ikke begrænset til de normale undervises i folkeskolen. Den hjemmeuddannede studerende kan lære emner som græsk, latin, astronomi, arkitektur, filosofi. Hjemmeundervisede studerende har også mulighed for at rejse med deres familier. Dette præsenterer et andet læringsområde. Parochialskoler udfører deres lektioner og uddannelse i forbindelse med religiøs undervisning. Studerende behandles strengt og forventes at overholde Kirkens regler.

Private skoler er af mange forskellige typer. Kristne skoler udfører deres uddannelse i forbindelse med undervisningen i kristne værdier og Bibelen deutsch traktor. Disse skoler lærer fra alder 2 til gymnasiet klasse 12. Der er også kristne gymnasier. Montessori-skoler nærmer sig uddannelse baseret på erfaringerne fra Maria Montessori, som troede på at give den studerende en chance for selv at komme i gang. Hun mente, at de havde en slags indre vejledning til at følge. Denne skole lærer normalt børn fra 2-10.

Der er hebraiske skoler, muslimske skoler og skoler til andre religioner. Der er alternative skoler til urolige unge. Forældre har mange valg til at undersøge, før de indskriver deres barn. De skal undersøge hver enkelt for at vælge den bedste for deres barn og deres familie.

Hør mere om “Alternative Skole?”

Valgfrie skoler er blevet bygget op siden omkring slutningen af ​​1970’erne for at løse problemer med unge og teenagere, som ikke kan lære tilstrækkeligt på en sædvanlig skole tilstand (dvs. regelmæssige åbne eller tuition baserede skoler) på grund af adfærdsmæssige problemer, visse genoprettende betingelser, læring udfordringer, og derudover psykiske problemer.

Alt i alt er valgfrie skoler har flere samlede lærerige og formative mål end standard skoler. De har regelmæssigt program basics, at opmærksomheden på at forbedre dubleant selv-forbindelse, dyrke udvikling af unikke, og forbedring af de sociale evner. Valgfrie skoler er mere fleksibel i deres organisation og forening, som mener mere sortiment i lærerige projekter.

Når tilgængelig dybest set for besværlige understudies og dem ved fare for at droppe ud af en konventionel skole tilstand, har valgfrie skoler udvidet væsentligt i grunden som lærere, værger, og mere omfattende grupper oplever, at mange unge ikke kan lære effektivt i en sædvanlig skole tilstand. For børn og unge med adfærdsmæssige og mentale problemer, for eksempel, elendighed, identitet problem, stof udnytte og mishandle, og ondskab, kan valgfrie skoler giver et mere sikkert afhjælpende tilstand og mere individualiseret overvejelse end sædvanlige skoler.

For unge og unge med visse genoprettende betingelser og indlæringsvanskeligheder, f.eks overvejelse underskud hyperaktivitet problem (ADHD), Aspergers lidelse, og ordblindhed, valgfrie skoler kan giver sluttede kliniske og instruktion fordele på ét sted at ligefremhed læring. Valgfag skole struktur og pædagogiske moduler ændringer afhængige af de lærerige mål og indbildte dubleant befolkning. Valgfrie skoler kan ikke være åben eller tilgængelig lokalt og kan kræve ekstra hver dag rejse eller privat boarding af dubleant. Generelt har nabolag kontrasterende muligheder for at statsfinansierede skoler ikke kræve en måned til måned uddannelsesmæssige omkostninger, mens ikke-offentlige skoler gør forpligter værger til at betale en måned til måned uddannelsesmæssige omkostninger for dubleant deltagelse.

Marbækskolens værdigrundlag

Handleplan

Dialog

En af hjørnestenene på Marbækskolen er samarbejdet mellem skole og hjem. Dialogen mellem skolens hovedparter elever, forældre, lærere og ledelse skal være præget af åbenhed, gensidig respekt og tillid.

Desuden skal skolen opfordre til at skabe rammer for en tilsvarende dialog mellem klassens forældre indbyrdes. Skolens kontor udarbejder telefonlister, såfremt de enkelte klasser anmoder om dette.

Fundamentet for en konstruktiv dialog skabes på skolebestyrelsens årlige møde med kontaktforældrene, kontaktforældremøder, forældremøder og skole/hjemsamtaler.

Trivsel

På Marbækskolen betragtes elevens trivsel som forudsætning for al indlæring. Derfor skal skolen, jf. princip mod mobning, være en mobningsfri skole, der tager hånd om det sociale velfærd i klasserne. Skolen skal videregive et miljø præget af menneskekendskab, god omgangstone og rummelighed.

Skolen skal desuden opnå tryghed for alle skolens interessenter gennem rutiner, klare holdninger samt klare samværs- og ordensregler og traditioner, jf. skolens hjemmeside.

Det er skolebestyrelsens ansvar at udarbejde skolens overordnede samværs- og ordensregler.

De enkelte klasser, skolens elevråd og ledelse skal derimod indgå aftaler, der sikrer, at mobning undgås, at respekt for og accept af andre samt god omgangstone og sprogbrug finder sted.

Nævnte områder skal indgå som elementer i undervisningen og fremgå af klasseteamets årsplan.

Faglighed

Marbækskolen skal være en skole, der afspejler det danske samfunds udvikling. Således skal ny udvikling i pædagogiske metoder og undervisningsmaterialer inddrages. Skolen skal differentiere undervisningen for at tilgodese den enkelte elevs optimale mulighed for indlæring.

I samtlige klasser skal der mindst én gang årligt gennemføres et projektorienteret forløb, som skal være tilpasset det enkelte klassetrin.

Skolen skal, indenfor ressourcemæssige rammer, sætte uddannelse i fokus med henblik på at fremme kreativitet og nytænkning samt fastholde et højt fagligt niveau hos sin lærerstab.

Sundhed

Marbækskolen skal have en klar holdning til elevernes sundhed og skal kunne give den enkelte elev grundlag for at tage stilling til sin egen levevis og sundhed.

Dette opnås bl.a. ved, at klassernes kontaktforældreråd på klasselærerens foranledning drøfter forældrenes rolle i forbindelse med sundhed.

Et undervisningsforløb om kost/bevægelse, rygning, alkohol- og stofmisbrug skal indgå på alle klassetrin. I overbygningen, 7.-10. kl., skal desuden indgå undervisningsforløb, hvor doping, inkl. forfængelighedsdoping, behandles.

Skolen skal motivere eleverne til, i såvel undervisning som i fritid, aktivt at deltage i sundhedsfremmende fysiske aktiviteter.

Handleplan udarbejdet af skolens ledelse og pædagogisk råd den 01.12.2004

Hvorfor Hedder Vores Skole Marbekskolen?

Det sker stadig, at vi får breve med adressen “Skibby skole”.

De bygninger, der nu er “Fritidscentret“, var engang byens skole, Skibby skole.

Men da der i 1960’erne og 70’erne blev bygget flere nye kvarterer med mange huse rundt om den gamle del af Skibby, kunne skolen ikke rumme de mange nye elever.

Derfor bestemte man sig til at bygge en ny skole. Den skulle ligge dér, hvor man ville udbygge byen i fremtiden. Og derfor blev arealet mellem Marbækvej og Selsøvej valgt. Der blev lavet færdige tegninger til en fuldt udbygget 3-sporet skole. Der skulle også være en svømmehal! Der blev gravet ud til alle planlagte bygninger. Så ville man bygge nogle stykker ad gangen. Og sådan blev det.

Allerede under byggeriet blev det nødvendigt at finde på et navn til den nye afdeling, fordi leverandører og andre havde problemer med at finde ud af at sende varer og henvende sig det rigtige sted.
Byrådet bestemte da, at navnet skulle være “MARBÆKSKOLEN”.

Hvorfor nu det? Jo, ude ved Roskilde fjord, SØ for Skibby kaldes et område “Marbæk”. Når man kører dertil, kommer man forbi Marbækskolen.

Der er ingen længere, der ved, hvorfor dette navn er hæftet på området. Betegnelsen eksisterer også andre steder i Danmark og i Sverige.

Sprogforskerne mener, at det er sammensat af to ord fra det oldnordiske sprog, nemlig “marr” og “bæk”.”Bæk” kender vi som et lille vandløb, mens “marr” menes at betyde et ret utilgængeligt sumpområde; altså må hele ordet betyde en bæk, som kommer fra eller løber til et sumpområde. Nogle siger at betydningen må hentes fra latin, hvor “mar” betyder “hav”. Men stednavnet “Marbæk” er sikkert opstået før latin blev kendt i Danmark.

Skolens Historie

I Skibby blev skolen oprettet i året 1729.

Tidens trend – pietismen – lagde vægt på, at almuen skulle vise sit kristne sindelag ved at gå flittigt i kirke og ved at læse i bibelen. Derfor måtte man oprette skoler, så børnene kunne lære at læse. Og samtidig kunne man så også undervise i skrivning og regning. På det tidspunkt var Skibby kirke underlagt ejeren af Egholm gods, slægten Krabbe. Denne familie grundlagde en skole i Skibby, iøvrigt med en vis støtte fra ejeren af Selsø gods

Som følge af den nære forbindelse mellem skole og kirke, var det almindeligt, at skolen blev bygget tæt ved kirken i en landsby. I Skibby blev den lagt vest for kirken (i dag; Hovedgaden nr. 43), og her fungerede der skole fra 1729 til 1923. Læreren havde bolig på skolen.  I 1923 blev skolen flyttet til den nuværende biblioteksbygning på Fritidscentret. I sydenden af bibliotekets 1.sal var der en lejlighed til lærerinden, og i huset, der nu rummer Skolevejens Børnehave, var der bolig til 1. og 2.læreren.

Fra 1922 og til den kommunale mellemskoles oprettelse i 1953 tog unge fra Skibby og omegn hver dag frem og tilbage til Roskilde eller Frederikssund. De første rutebiler samt cyklen gjorde dette muligt.

I 1953 indgik de små sognekommuner Skibby og Ferslev-Vellerup et skoleforbund. I fællesskab oprettede man en mellemskole og realklasse (6.-10.årg.), der fik hjemsted i en stærkt udvidet Skibby Skole.

 

I løbet af 1960’erne voksede Skibbys indbyggertal kraftigt, da der blev bygget et stort antal parcelhuse omkring den gamle bykerne.

Børnene fra de mange tilflyttede, unge familier fik skolens elevtal til at stige voldsomt. I alt 3 barakbygninger blev opført ved skolen for at rumme de flere elever og det blev nødvendigt med ‘vandreklasser’ (klasser uden fast hjemlokale).

Men da pladsen vedblev at være for trang, besluttede byrådet at bygge en helt ny skole: MARBÆKSKOLEN.

I 1972 stod så de tre første bygninger i den nye skole klar (blok 4, 5 og 6), og 1.-5.årgang samt den kommunale tandpleje rykkede ind.

I de følgende år kom de øvrige bygninger til i flere etaper, sidst Marbækhallen i 1980. I 1978 flyttede de sidste klasser fra Skibby Skole til Marbækskolen.

 

Som det ses af dette korte historiske rids, er dagens Marbækskole kun det sidste, lille skud i en lang udvikling, selv om den har været i brug i over 25 år.